Oceňovanie spoločnosti

Na oceňovanie spoločnosti možno v praxi využiť rôzne metódy, resp. modely. Významnú a vysoko frekventovanú skupinu tvoria výnosové metódy. Zvyčajne sa označujú ako DCF (disconted cash flows). Hodnota spoločnosti sa odvodzuje od súčasnej hodnoty budúcich výnosov, ktoré sú spojené s vlastníctvom podniku. Podstatou týchto modelov je práca s časovou hodnotou budúcich výnosov, ktoré investor získa v prípade realizácie investície. U modelov DCF možno pracovať s rôznymi podobami budúcich výnosov, a to cash flow, disconted cash flow, dividendou atď. Investori z vyspelých ekonomík v súčasnosti najviac využívajú model s označením EVA – Economic Value Added a metódu diskontovaného free cash flow.

Naša spoločnosť zabezpečuje vypracovanie oceňovania niekoľko krát do roka. Skúsenosti máme s oceňovaním priemyselných podnikov, výrobných podnikov, finančných inštitúcií a rôznych aktív.
Orientačná celková cena za vypracovanie ocenenia spoločnosti je vo výške 0,12 % z celkových tržieb oceňovanej spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, min. 3.500 EUR bez DPH.

 

Príčiny stanovenia hodnoty podniku

Ohodnocovanie podniku nastáva v prípade:

a)    kúpy alebo predaja podniku

b)    splynutia alebo zlúčenia podniku, likvidácie, konkurzu

c)    vstupu podniku na burzový trh

d)    potreby podniku získať úver

e)    nadobudnutia majetkovej súčasti darom, dedením alebo bezodplatným prevodom

f)    hodnotenia reálnej bonity podniku

 

Základné informačné vstupy pri stanovovaní hodnoty podniku:

•    interné podnikové informácie (účt.závierka)

•    odvetvové informácie a prognózy (stav a vývoj konkurencie)

•    makroekonomické informácie (stav a vývoj ekonomiky krajiny, legislatívna podpora)Metóda diskontovaného free cash-flow

Metóda diskontovaných peňažných tokov je základná výnosová metóda, ktorá sa používa pre ocenenie spoločnosti. Princíp tejto metódy spočíva v tom, že súčasná hodnota podniku je odvodená od súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov, ktoré vygeneruje daný podnik. Jednou z najdôležitejších vecí pri určovaní hodnoty podniku metódou DCF je určenie peňažných tokov, teda určenie toho čo chceme diskontovať. Konštrukcia peňažných tokov závisí od charakteru výsledku, ktorý sa snažíme dosiahnuť. Existujú dna najpoužívanejšie typy výsledkov:

•    ocenenie vlastného kapitálu

•    ocenenie spoločnosti celkovo.

Výpočet hodnoty podniku sa potom u jednotlivých typov líši tak konštrukciou peňažných tokov, tak aj diskontnej miery. Tieto dva typy výpočtov sú označované ako DCF entity a DCF equity. DCF equity určuje hodnotu vlastného kapitálu, DCF entity určuje celkovú hodnotu podniku.

 

Metóda ekonomickej pridanej hodnoty EVA

Myšlienkový základ vychádza z cieľa spoločnosti dosahovať zisk. Treba však rozlišovať medzi ziskom, ktorý vykazuje účtovníctvo a ekonomickým ziskom. Ekonomický zisk v tomto poňatí  dosahujeme vtedy, keď sú uhradené nielen bežné náklady ale i náklady kapitálu vynaložených tak veriteľmi (nákladové úroky) ako aj vlastníkmi –akcionármi (náklady na vložený vlastný kapitál).

Výpočet ukazovateľa EVA (Economic Value Added) vychádza z upraveného hospodárskeho výsledku po zdanení NOPATt (net operating profit after taxis) a vážených priemerných nákladov kapitálu podniku

EVA = NOPATt – Ct . WACC

WACC – vážené kapitálové náklady- priemerný náklad spojený s kapitálovou štruktúrou podniku

Ct – dlhodobo investovaný kapitál


Výhodou je, že táto metóda sa zaoberá hlavnými faktormi tvorby hodnoty a súčasne upozorňuje na potenciálne medzery, ktorými sa môže táto hodnota odčerpať,

Aby bolo možné konštatovať že podnik je úspešný, musí platiť EVA>0. V tomto prípade rastie bohatstvo akcionárov, lebo získajú späť viac ako bola pôvodná investícia.

Z konštrukcie ukazovateľa je zrejmé, že v sebe koncentruje dôležité aspekty fungovania podniku, a to:

•    veľkosť kapitálu zapojeného do podnikateľskej činnosti a jeho vnútornú štruktúru,

•    náklady na kapitál (akciový kapitál aj kapitál veriteľov) tj cenu, ktorú musí podnik platiť za použitie zdrojov (WACC),

•    efektívne využitie investovaných zdrojov.

EVA tak predstavuje zaujímavé meradlo na posudzovanie výkonnosti podniku, ktoré možno použiť i na stanovenie hodnoty podniku.

 

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!