Obchodovanie s finančnými nástrojmi

Obchodovanie na tuzemskom trhu

Spoločnosť  ZENIT kapital o.c.p., a.s. pôsobí na tuzemskom akciovom trhu a aktívne vstupuje aj na zahraničné kapitálové trhy. Spoločnosť sa zaraďuje medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúcich obchodníkov s cennými papiermi, o čom svedčí výrazný nárast nových zákazníkov. To vypovedá o veľkej dôvere terajších klientov a o  ďalšom náraste nových zákazníkov.

Komisionárska zmluva

Obchodovanie s cennými papiermi je realizované na základe  komisionárskej zmluvy. Minimálny objem obchodu ani počet uskutočnených transakcií nie je limitovaný.

Devízové operácie v rámci investičných služieb

ZENIT kapital o.c.p., a.s. v rámci poskytovaných služieb ponúka zákazníkom uskutočňovanie  devízových operácií súvisiacich hlavne s nákupom a predajom investičného inštrumentu denominovaného v cudzej mene, resp. s inkasom výnosu spojeného s príslušným aktívom.

ZENIT kapital o.c.p., a.s. má priamy prístup na medzibankový devízový trh v rámci spolupráce s významnými bankovými inštitúciami pôsobiacimi na slovenskom trhu. Z tohto dôvodu je spoločnosť schopná pre svojich zákazníkov dosiahnuť výhodných konverzných kurzov,  bez nutnosti platiť veľké transakčné poplatky, ktoré si spravidla účtujú banky pri prevode zmenárenských operácií.

Obchodovanie na zahraničných trhoch

ZENIT kapital o.c.p., a.s. ponúka svojim klientom obchodovanie s cennými papiermi na zahraničných trhoch v Spojených štátoch (NYSE, NASDAQ) a tituly na väčšine vyspelých západoeurópskych burzách (FTSE, DAX, CAC a ďalší).

Ide predovšetkým o nákup a predaj amerických akcií, amerických opcií na akcie a iných akciových derivátov, európske akcie, opcie a indexové certifikáty obchodovaných fondov (ETFs) a ich derivátov.

Spoločnosť  poskytuje služby nákupu a predaja tiež na rozvíjajúcich s trhoch v Európe (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko) a v najbližšej budúcnosti plánuje ZENIT kapital o.c.p., a.s. poskytovať svojim zákazníkom tiež obchodovanie s investičnými nástrojmi východoeurópskych  spoločností.

Sprostredkovanie obchodov s dlhopismi

ZENIT kapital o.c.p., a.s. v rámci obchodných aktivít ponúka a zabezpečuje svojim zákazníkom možnosť investovania do fixne úročených dlhopisov a pokladničných poukážok. S dlhopismi obchodujeme na tuzemskom aj zahraničnom trhu, v primárnych aukciách aj na sekundárnom trhu. Dlhopisy sú svojou povahou investičné inštrumenty vhodné predovšetkým pre konzervatívnejších investorov, preferujúcich istejšiu formu investície a bezpečnejšiu formu zhodnotenia finančných prostriedkov s cieľom uchovania hodnoty peňazí.

Na tuzemskom kapitálovom trhu sprostredkúvame obchody s celým spektrom emitovaných dlhopisov, ktoré reprezentujú hlavne štátne dlhopisy, komunálne dlhopisy, dlhopisy emitované veľkými tuzemskými korporáciami a hypotekárne záložné listy. Ďalej klientom  sprostredkovávame možnosť investícií na peňažnom trhu do štátnych pokladničných poukážok.

Na zahraničných trhoch realizujeme pre našich zákazníkov obchody hlavne s euroobligáciami emitovanými významnými svetovými finančnými inštitúciami alebo korporáciami v SKK a s obligáciami denominovanými v hlavných svetových menách  tzn. USD a EUR. Ďalej pre našich zákazníkov sprostredkujeme nákup a predaj štátnych dlhopisov  okolitých stredoeurópskych krajín vydaných v ich národných menách (Česko, Poľsko, Maďarsko), ktoré poskytujú zaujímavý úrokový diferenciál oproti korunovým investičným inštrumentom.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!