Odborná terminológia

Akcia

je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Akcionár

Majiteľ akcie, spoločník akciovej spoločnosti.

Akciová spoločnosť, skratka - a.s.

Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií s určitou nominálnou hodnotou. Akcionári ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej časti základného imania. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým majetkom.

Akciový index

Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze. K najznámejším akciovým indexom patrí americký napriDow Jones, britský FTSE, nemecký DAX a japonský Nikkei.

Akciové riziko

riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností, alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

Aktíva

Všetok majetok, ktorý vlastní ekonomický subjekt. V účtovníctve označuje všetky v peniazoch vyjadriteľné hodnoty, ktoré spoločnosť má. Sú zaznamenané na strane "má dať" súvahy spoločnosti a rovnajú sa všetkým jej pasívam.

Akvizícia

Spravidla nedobrovoľné prevzatie jednej spoločnosti druhou, pričom preberaný subjekt stráca právnu i ekonomickú samostatnosť. Realizuje sa zaplatením určitej prémie akcionárom k trhovej hodnote ich akcií alebo výmenou akcií za účastiny preberajúcej firmy.

Alikvótny úrokový výnos (AUV)

Cena časti ďalšieho kupónu, ktorý nabehol od výplaty predchádzajúceho kupónu až do predaja dlhopisu. Cena dlhopisu, ktorú investor za dlhopis zaplatí, je rovná súčtu ceny dlhopisu a AUV.

Amortizácia

Odpisy. V makroekonómii tiež hodnota investícií, ktoré kompenzujú opotrebenie kapitálových statkov (udržiavacie investície).

Anuita

Ročná splátka napríklad úveru alebo nájmu.

Apreciácia

Zhodnotenie

Arbitráž

Špekulácia. Nakupovanie aktív na jednom trhu s cieľom predať ich drahšie na inom trhu alebo predávanie aktív na jednom trhu s cieľom kúpiť ich lacnejšie na inom trhu.

Audit

Overenie úplnosti, preukaznosti a správnosti účtovníctva spoločnosti špecializovaným subjektom (audítor, auditorská spoločnosť).

Aukcia

Typ transakcie, pri ktorej sa kupec vyberá podľa najvyššej ponúknutej ceny spomedzi viacerých záujemcov, ktorí verejne deklarovali záujem kúpiť predmet aukcie.

  • anglická
    Výkričná (úvodná) cena sa postupne zvyšuje do okamihu, keď už nik nie je ochotný zaplatiť viac.
  • holandská
    Výkričná cena sa znižuje tak dlho, kým nie je niektorý záujemca ochotný zaplatiť naposledy vyvolanú cenu.

Ážio

Kladný rozdiel medzi upisovacou cenou akcie respektíve predajnou cenou dlhopisu na jednej strane a nominálnou hodnotou cenného papiera na strane druhej. Záporný rozdiel sa nazýva disážio.

Banka

Finančný sprostredkovateľ prijímajúci vklady spravidla splatné na požiadanie alebo v krátkej výpovednej lehote, z ktorých poskytuje úvery alebo nakupuje rôzne finančné aktíva.

Bankový dohľad

Dozor štátu, spravidla vykonávaný centrálnou bankou alebo osobitným úradom, nad podnikaním bánk.

Bankrot

Vyhlásenie súdu, že spoločnosť nie je schopná riadne a načas splácať svoje záväzky.

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom portfólio investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti portfólia s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia portfólia.

Blue Chips

Skupina akcií najvýznamnejších spoločností z rôznych regiónov, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Investícia do týchto akcií je v danej skupine vo všeobecnosti považovaná za najmenej rizikovú.

Bonus

Prémia napríklad vo forme zníženia poistného, ktorou poisťovňa odmeňuje klientov s najnižšou škodovosťou.

BRIBOR/BRIBID

priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky - požičať (BRIBOR) alebo si ich požičať (BRIBID - BRatislava InterBank Offered Rate).

Broker

Sprostredkovateľ, ktorý spája kupujúceho s predávajúcim, pričom koná ako agent v mene jednej z týchto strán. Za svoje služby berie províziu, teda odmenu, ktorá sa ráta spravidla ako percentuálny podiel na hodnote kontraktu.

Burza

Inštitúcia, ktorá poskytuje miesto na obchodovanie s cennými papiermi alebo surovinami (komoditná burza). V súčasnosti sa podstatná časť obchodov realizuje bez fyzickej prítomnosti na parkete burzy výmenou dát v počítačových sieťach.

Býci

Investori špekulujúci na rast ceny napríklad cenných papierov alebo rôznych mien, ktoré nakupujú, aby ich neskôr predali za vyššiu cenu.

Cash Flow

Tok hotovosti. Rozdiel medzi príjmami spoločnosti (cash inflows) a jej odpismi na jednej strane a výdavkami (cash outflows) na strane druhej predstavuje netto cash flow, ktorý je vnútorným zdrojom financovania firmy.

Cenný papier

Dokument potvrdzujúci podiel jeho držiteľa na kapitáli spoločnosti (akcia) alebo záväzok jeho emitenta (dlhopis, zmenka) obchodovateľný na trhu.

Cenová stabilita

Rada guvernérov ECB definovala cenovú stabilitu ako medziročný nárast spotrebiteľských cien menší ako dve percentá. Dlhšie trvajúca inflácia alebo deflácia nie je s takouto definíciou cenovej stability zlučiteľná.

Centrálna banka

Finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. Na Slovensku je to Národná banka Slovenska (NBS), v Eurozóne Európska centrálna banka (ECB) a v USA Federal Reserve System (Fed).

Čisté aktíva

Rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti.

Čistý export

Rozdiel medzi vývozom a dovozom výrobkov a služieb.

Čistý úrokový výnos

Rozdiel medzi úrokovými výnosmi banky (prijaté úroky) a jej úrokovými nákladmi (platené úroky).

Daň

Jednosmerná, povinná a zákonom vynucovaná platba, ktorú obyvatelia a podniky odvádzajú verejnej správe, ktorá za tieto peniaze neposkytuje priamu protislužbu. Medzi dane patria aj odvody do verejných poistných fondov.

Deficit

Nedostatok, záporny rozdiel.

Deflácia

Proces, keď sa celková cenová úroveň nepretržite znižuje v dlhšom časovom období. Ak sa očakáva, že ceny budú klesať, môžu sa v očakávaní budúcich nižších cien nákupy odkladať, čo môže vyústiť do ďalšieho poklesu cien a nakoniec do klesajúcej špirály v konjunkturálnom cykle. Klesanie cien v niektorých sektoroch ekonomiky v dôsledku zvýšenej konkurencie alebo technického pokroku by sa však za defláciu považovať nemali.

Deflátor HDP

Cenový index vyjadrujúci vplyv zmeny cien (cenovej hladiny) v ekonomike na zmenu peňažnej hodnoty HDP.

Depozit

Vklad, úložka, spravidla v komerčnej banke.

Depreciácia

Znehodnotenie

Depresia

Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k spomaleniu rastu HDP alebo k jeho poklesu sprevádzanom útlmom na akciovom trhu, defláciou alebo dezinfláciou a nárastom nezamestnanosti. Opak expanzie.

Deriváty

Termínové kontrakty s podkladovým aktívom, ktoré predstavujú stávku na vývoj jeho budúcej ceny. Jedna strana sa domnieva, že cena aktíva porastie, druhá, že bude klesať. Hra s nulovým súčtom.

Devízové obchody

Kúpa alebo predaj devíz. V kontexte Eurosystému sa tým myslí nákup alebo predaj iných mien za eurá.

Devíza (Foreign Exchange)

Pohľadávka denominovaná v cudzej mene.

Dezinflácia

Spomaľovanie rastu spotrebiteľských cien.

Díler

Obchodník napríklad na akciovom alebo na peňažnom trhu.

Dividenda

Podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti.

Diverzifikácia

rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikácia je kľúčový nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia.

Dlhopis

je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky plniť.

Dlhové cenné papiere [Debt securitues]

predstavujú záväzok emitenta (dlžníka) zaplatiť majiteľovi cenného papiera (veriteľovi) jednu alebo viac platieb v určitom termíne, resp. termínoch. Spravidla majú stanovenú konkrétnu úrokovú sadzbu (kupón), prípadne sa predávajú s diskontom, ktorý sa vyplatí v čase splatnosti. Dlhové cenné papiere vydané s pôvodnou lehotou splatnosti presahujúcou jeden rok sú klasifikované ako dlhodobé.

Due Dilligence

Podrobná analyza spoločnosti, ktorú pre potenciálneho investora vykonáva auditorská firma. a ocele (nem.: EGKS - Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl)

Durácia

priemerná doba splatnosti dlhopisu (resp. portfólia fondu investujúceho do dlhopisov). Je to ukazovateľ, ktorý pomáha merať citlivosť ceny dlhopisu (resp. fondu investujúceho do dlhopisov) na zmenu úrokových sadzieb. Čím je durácia väčšia, tým je táto citlivosť vyššia a naopak. Napríklad, ak dôjde k zníženiu úrokových sadzieb o 1%, cena dlhopisu s duráciou 3 sa zvýši o približne 3%, zatiaľ čo cena dlhopisu s duráciou 6 sa zvýši o približne 6%. Naopak, ak dôjde k zvýšeniu úrokových sadzieb o 1%, cena dlhopisu s duráciou 3 sa zníži približne o 3%, zatiaľ čo cena dlhopisu s duráciou 6 sa zníži o približne 6%. Durácia závisí predovšetkým od doby splatnosti dlhopisu. Durácia je hlavným ukazovateľom, v ktorom sa od seba odlišujú peňažné od dlhopisových fondov. Durácia peňažných fondov je vždy nižšia (zvyčajne do 1), zatiaľ čo durácia dlhopisových fondov je naopak vždy vyššia (zvyčajne nad 3).

Ekonomický cyklus

Pravidelné striedanie depresie a expanzie, ktoré sa pripisuje vonkajším (najmä prírodným) alebo vnútorným príčinám, ako je napríklad inflačná politika štátu.

Ekonomický pokles

Zníženie HDP v stálych cenách.

Ekonomický rast

Zvýšenie HDP v stálych cenách.

Emisia

Uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera

Emitent

subjekt, ktorý vydáva cenné papiere, za účelom získania finančných zdrojov na svoj ďalší rozvoj.

ERM II (mechanizmus výmenných kurzov II) [ERM II (exchange rate mechanism II)]

systém výmenných kurzov, ktorým sa vytvára rámec na spoluprácu v oblasti kurzovej politiky jednotlivých krajín eurozóny a tých členských štátov EÚ, ktoré sa nezúčastňujú na tretej etape EMU.

EURIBOR (euro interbank offered rate)

úroková miera, za ktorú je referenčná banka ochotná požičať prostriedky v eurách inej referenčnej banke; počíta sa denne pre medzibankové depozitá s rôznymi splatnosťami až po 12 mesiacov.

Euro

Názov jednotnej európskej meny, ktorý prijala Európska rada na svojom rokovaní v dňoch 15. a 16. decembra 1995 v Madride, a ktorý nahrádza starší termín "ECU".

EURIBOR

Referenčné úrokové sadzby, za ktoré si banky v kontinentálnej Európe navzájom požičiavajú krátkodobé voľné zdroje (EURopean InterBank Offered Rate).

Európska centrálna banka (ECB)

Bola zriadená dňa 1. júna 1998 ako inštitúcia s vlastnou právnou subjektivitou a so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Zabezpečuje realizáciu úloh, ktoré boli zverené Eurosystému a Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB), a to vlastnými činnosťami alebo prostredníctvom národných centrálnych bánk.

Európska komisia (Komisia Európskych spoločenstiev)

Inštitúcia Európskeho spoločenstva, ktorá zabezpečuje realizáciu ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, rozvíja politiku spoločenstva, navrhuje legislatívu spoločenstva a vykonáva právomoci v určených oblastiach. V hospodársko-politickej oblasti komisia vydáva všeobecné odporúčania pre hospodárske politiky v spoločenstve a podáva Rade EÚ správy o vývoji hospodárstva a hospodárskej politike. V rámci multilaterálneho dohľadu sleduje dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a predkladá Rade EÚ správy. Komisia má dvadsať členov, po dvoch z Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska a Spojeného kráľovstva, a po jednom z ostatných členských štátov EÚ.

Európska menová únia (EMÚ, Euro-12)

Menová únia 12 členských štátov EÚ (Nemecko, Francúzsko, krajiny Beneluxu, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Írsko, Fínsko) s ústrednou Európskou centrálnou bankou a jednotnou menou euro.

Európska rada (European Council)

Skladá sa z najvyšších predstaviteľov štátov a vlád členských krajín EÚ a z prezidenta Európskej komisie (pozri i Rada EÚ).

Európska únia (EÚ)

Politická a hospodárska únia 15 štátov Európy. Vznikla na základe Maastrichtskej zmluvy platnej od 1. 11. 1993. Jej členmi sú Francúsko, Nemecko, Benelux, Taliansko, V. Británia, Írsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko a Fínsko.

Európske hospodárske spoločenstvo (EHS)

Vzniklo na základe Rímskej zmluvy z roku 1957, ktorú podpísali krajiny Beneluxu, Nemecko, Taliansko a Francúzsko s cieľom podporiť ich vzájomnú hospodársku integráciu.

Európske spoločenstvo (ES)

Predchodca EÚ, spoločný názov pre trojicu integračných zoskupení - Európske hospodárske spoločenstvo, Montánnu úniu a Euroatom.

Európske združenie voľného obchodu (EZVO)

Integračné zoskupenie západoeurópskych krajín, vzniklo na základe Stockholmskej konvencie z roku 1959 ako protiváha ES. Podpísalo ju Dánsko, Nórsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Portugalsko, Švédsko a V. Británia. Pridruženými členmi boli Fínsko a Island.

Európsky menový inštitút (EMI)

EMI bol dočasnou inštitúciou, zriadenou na začiatku druhej etapy Hospodárskej a menovej únie (1. januára 1994). EMI nemal v oblasti menovej politiky v Európskej únii výkonné právomoci, tieto zostávali v právomoci v národných orgánov. Hlavnou úlohou EMI bolo upevniť spoluprácu národných centrálnych bánk a podporiť ich menovopolitickú koordináciu a vykonať prípravné práce pre tretiu etapu Hospodárskej a menovej únie. EMI zanikol 1. júna 1998.

Európsky parlament (European Parliament)

Jeho 626 poslancov zastupuje občanov členských krajín EÚ. Podieľa sa na legislatívnom procese v rôznom rozsahu, v závislosti na tom, kto má v procedúre prijímania jednotlivých zákonov EÚ prednostné právo. V rámci Hospodárskej a menovej únie má parlament najmä poradné kompetencie. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva však predpokladá výkon určitých postupov pred Európskym parlamentom, ktorými sa zabezpečuje demokratická zodpovednosť ECB (predkladanie výročných správ, všeobecné rozpravy o menovej politike, podávanie správ príslušným parlamentným výborom).

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB)

Je zložený z ECB a z národných centrálnych bánk všetkých pätnástich členských štátov EÚ.

Euroskupina (Eurogroup)

Neformálne zasadnutia ministrov hospodárstva a financií členských štátov EÚ, ktoré sú členmi menovej únie. Na stretnutiach euroskupiny ministri rokujú o otázkach, ktoré sa dotýkajú ich spoločných povinností vo vzťahu k jednotnej mene. K účasti na týchto stretnutiach býva pozývaná Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB). Euroskupina sa zvyčajne stretáva bezprostredne pred riadnym rokovaním Rady ECOFIN.

Eurosystém

Skladá sa z ECB a z národných centrálnych bánk členských štátov EÚ, ktoré prijali euro v tretej etape Hospodárskej a menovej únie. eurozone

eurozóna (nem.: Eurozone, Euroraum)

systém výmenných kurzov (nem.: Wechselkursmechanismus)

Expanzia

Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k zrýchleniu rastu HDP, poklesu nezamestnanosti

Faktoring

Spôsob financovania obchodných pohľadávok s odloženou splatnosťou obvykle od 14 do 120 dní. Ide o predaj pohľadávky voči dodávateľovi faktoringovej spoločnosti (faktorovi) s cieľom jej správneho a včasného inkasa. Faktoring nezaťažuje bilanciu ako úver, splatenie pohľadávok možno poistiť a o ich správu sa môže postarať faktor. Bezregresný faktoring - faktor preberá stopercentné ručenie za prípadnú platobnú neschopnosť odberateľa. Bezregresný faktoring so spoluúčasťou - faktor preberá ručenie za prípadnú platobnú neschopnosť odberateľa v určitej, percentuálne dohodnutej výške, pričom za zvyšnú časť ručí predávajúci. Regresný faktoring - predávajúci v plnom rozsahu ručí za prípadné neplnenie zo strany kupujúceho. Faktoring je vhodný pre dodávateľov tovaru alebo služieb, ktorí poskytujú svojim odberateľom dodávateľský úver (odloženú splatnosť), majú na základe expanzie vyššie finančné potreby, než umožňuje schválený limit bankou, plne nesplnili kritériá schvaľovacieho procesu banky, ale majú bonitnú štruktúru odberateľov, majú potrebu dodatočných finančných zdrojov, ale nechcú zvyšovať úverovú angažovanosť, chcú ušetriť náklady a vyčleniť správu svojich pohľadávok na špecializovanú firmu.

Federálny rezervný systém (Fed)

Americká centrálna banka založená v roku 1913 ako systém 12 regionálnych bánk pod kontrolou Federal Reserve Board vo Washingtone. Jej Federal Open Market Committee (FOMC) určuje smer menovej politiky stanovovaním úročenia federálnych fondov.

Finančný trh

je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov - peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

Forfaiting

Forma dodávateľského úveru, t.j. dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh (exportnú pohľadávku) banke. Je určený pre spoločnosti, ktoré predávajú produkty s odkladom splátok. Predajom pohľadávky banke bez spätného postihu sa zbavia akéhokoľvek rizika či už kurzového, úrokového alebo z nezaplatenia odberateľom. Ak dodávateľ riadne dodá tovar, už sa nemusí zaujímať o platenie, ani keby odberateľ nezaplatil. Dodávateľ tak dostane peniaze prakticky ihneď, odberateľ zaplatí až neskôr banke. Za klasický forfaiting vačšinou banky považujú odkup pohľadávok zabezpečených bankovou zárukou, dokumentárnym akreditívom alebo zmenkou. Niektoré banky však do forfaitingu rátajú aj nákup nezabezpečených pohľadávok. Rozdielny je aj náhľad na dobu splatnosti pohľadávok, obvykle je však dlhšia ako 180 dní. Nevyhnutnou podmienkou vo všetkých bankách je, že pohľadávka je pred lehotou splatnosti. Nebankové spoločnosti kupujú aj pohľadávky po splatnosti a zaoberajú sa hlavne ich vymáhaním. Klasický forfaiting na Slovensku aj vo svete upadá. V obchodnom styku sa totiž upúšťa od zabezpečovania pohľadávok bankovými zárukami alebo akreditívmi, pretože predražujú tovar.

Forwardy

Druh termínového kontraktu, pri ktorom sa kupuje a predávaja prísľub v určenom čase v budúcnosti kúpiť alebo predať finančné aktívum alebo komoditu za pevnú, vopred stanovenú cenu.

Futurity

Termínové kontrakty, napríklad opcie alebo forwardy.

Fúzia (Merger)

Dobrovoľné zlúčenie dvoch alebo viacerých spoločností, z ktorých vzniká spravidla úplne nová nástupnícka firma.

Fundamentálna analýza

analýza, ktorá sa zaoberá vnútornou hodnotou akcie, ktorá je porovnávaná s trhovou cenou a určuje, či je akcia nadhodnotená, podhodnotená alebo je ocenená správne. Modely tejto analýzy sú založené na fundamentálnych dátach (zisky, tržby, očakávaný rast zisku a dividend a pod.)

Hmotný investičný majetok (HIM)

Fyzicky existujúce aktíva spoločnosti.

Hospodárska a menová únia (Economic and Monetary Union)

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva popisuje proces vytvárania Hospodárskej a menovej únie v členení na tri etapy. Prvá etapa sa začala v júli 1990 a skončila 31. decembra 1993. Bola charakterizovaná najmä odstránením všetkých vnútorných bariér voľného pohybu kapitálu vo vnútri Európskej únie. Druhá etapa sa začala 1. januára 1994. V tejto etape sa okrem iného predpokladalo založenie Európskeho menového inštitútu (EMI), zákaz financovania verejného sektora centrálnymi bankami a vyvarovanie sa nadmerných schodkov verejných financií. Tretia etapa sa začala 1. januára 1999, a to prenosom menovopolitických právomocí na Eurosystém, stanovením neodvolateľných výmenných kurzov mien zúčastňujúcich sa členských štátov EÚ a zavedením eura.

Hospodársky výsledok

Zisk alebo strata

Hrubý domáci produkt (HDP) [Gross domestic product (GDP)]

finálny výsledok produkčných činností. Zodpovedá produkcii tovarov a služieb v národnom hospodárstve bez medzispotreby a po započítaní čistých daní z produktov a dovozu. HDP možno členiť podľa tvorby, použitia alebo dôchodku. Najdôležitejšími agregovanými zložkami použitia HDP sú konečná spotreba domácností, konečná spotreba verejnej správy, tvorba hrubého fixného kapitálu, zmeny stavu zásob a vývoz a dovoz tovarov a služieb (vrátane zahraničného obchodu vnútri eurozóny).

Hrubý národný produkt (HNP)

Hodnota výrobkov a služieb, ktoré vyprodukovali ekonomické subjekty krajiny kdekoľvek vo svete spravidla za jeden rok. HNP = HDP plus výnosy národných výrobných faktorov (práca, kapitál) mínus výnosy zahraničných výrobných faktorov v domácej ekonomike.

Hypotekárny úver

Úver zabezpečený záložným právom banky k nehnuteľnosti, na Slovensku ho možno poskytnúť do výšky 60 % zo znalcom banky odhadnutej ceny zakladanej nehnuteľnosti.

Hypotekárny záložný list (HZL)

je dlhový cenný papier, pričom dlžníkom je banka, ktorá HZL vydáva a ich predajom získava peňažné prostriedky na poskytovanie hypotekárnych úverov. HZL môže vydávať iba banka, ktorá má licenciu na poskytovanie hypotekárnych úverov.

Imanie

Majetok, aktíva

čisté obchodné - Hodnota obchodného majetku po odpočítaní záväzkov, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Pojem sa využíva v Obchodnom zákonníku.

vlastné - Vlastný kapitál

Implikovaná volatilita [Implied volatility]

je vyjadrením očakávanej volatility (štandardná odchýlka vyjadrená anualizovanou percentuálnou zmenou) cien, napríklad cien dlhopisov a akcií (alebo zodpovedajúcich termínových kontraktov), ktorá sa dá odvodiť z cien opcií.

Inflácia

Postupný pokles hodnoty peňazí, ktorý je charakterizovaný stálym rastom celkovej cenovej úrovne (pozri aj heslá Deflácia a Cenová stabilita).

Intervencia

Zásah štátu do trhovej výmeny, spravidla sa používa na označenie zásahu centrálnej banky na devízovom trhu, ktorá nakupuje alebo predáva svoju menu, aby zvrátila jej oslabovanie alebo posilňovanie.

Investičný horizont

doba investovania. Pod investovaním, v pravom zmysle slova, rozumieme investičný horizont dlhší ako 1 rok. Investičný horizont: krátkodobý - do 1 roka, strednodobý - od 1 do 5 rokov, dlhodobý - od 5 rokov.

Investičná stratégia

opisuje investičné ciele manažéra portfólia, rizikovosť investícií, ktorá bude spojená s investovaním do daného portfólia a taktiež očakávané výnosy. Stratégia taktiež opisuje prehľad nástrojov finančného trhu, do ktorých portfólio investuje.

ISIN

International Security Identification Number - medzinárodné číselné označenie cenných papierov

Istina

Nominálna hodnota úveru alebo dlhopisu, bez úrokov a poplatkov

Kapitál

Umelo vytvorené aktíva schopné generovať ďalšie hodnoty, jeden zo štyroch výrobných faktorov, patria k nemu budovy, stroje, zariadenia a nástroje (kapitálové statky).

Kapitálová primeranosť

Podiel kapitálu banky (Tier I + Tier II) na jej rizikovo vážených aktívach. Jej minimálna hodnota musí dosahovať aspoň osem percent.

Kapitálová spoločnosť

Spoločnosť, ktorej kapitál je rozdelený na podiely a ktorej spoločníci ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej hodnoty upísaných akcií.

Kapitálové statky

Fyzické aktíva, ktoré sa nespotrebúvajú ale vstupujú do výroby iných statkov určených na ďalšiu produkciu alebo na spotrebu.

Kolaterál

Hodnota zabezpečujúca bankový úver (napríklad nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, drahé kamene, a pod.)

Komanditista

Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Komodita

Primárny produkt, surovina (napríklad káva, ropa alebo zlato).

Konsolidácia

Zrátanie príjmov a výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy, pri ktorom sa odratávajú vzájomné finančné toky medzi týmito inštitúciami. Pojem sa používa analogicky v účtovníctve podnikateľských skupín.

Konsolidované výsledky

Finančné výsledky skupiny majetkovo prepojených spoločností vychádzajúce z konsolidovaných účtovných výkazov, konsolidácia spočíva v očistení výsledkov od vplyvu transakcií vykonaných v rámci skupiny prepojených firiem, podľa slovenských predpisov má povinnosť vykonať konsolidáciu výkazov vo všobecnosti každá spoločnosť, ktorá má dcérske, pridružené spoločnosti a spoločné podniky s 20- a viacpercentnou majetkovou účasťou.

Konvergenčné kritériá

Niekoľko ekonomických predpokladov, ktoré musia členské štáty EÚ splňovať pred pristúpením do menovej únie. Tieto kritériá, ktoré sa často nazývajú maastrichtské, predpokladajú nízku infláciu, zdravý stav verejných financií, stabilné výmenné kurzy a nízke a stabilné úrokové miery. Sú popísané v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a v protokoloch k tejto zmluve.

Kupón

Poukážka na úrok alebo dividendu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dlhopisu alebo akcie. Tiež synonymum pre úrok vyznačený na dlhopise.

Likvidita

Ľahkosť a rýchlosť, s ktorou sa dá finančné aktívum previesť na hotovosť alebo použiť na vyrovnanie pasív. Najlikvidnejším aktívom je preto hotovosť. Vklady v bankách sú likvidné tým menej, čím je ich lehota splatnosti dlhšia. Pojem likvidita sa často používa ako synonymum peňazí.

Majetkové cenné papiere [Equity securities]

reprezentujú vlastnícky podiel v spoločnosti. Patria sem akcie obchodovateľné na burzách (kótované akcie), nekótované akcie a iné formy majetkovej účasti. Majetková účasť zvyčajne prináša príjem vo forme dividend.

Maklér

Osoba, ktorá na burze sprostredkúva obchody za províziu.

Marža

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Maturita

Splatnosť napríklad cenného papiera

Medzibankový trh

zahŕňa obchody s peniazmi medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami ale i obchody medzi komerčnými bankami navzájom.

Medzinárodný menový fond (MMF)

Medzinárodná organizácia so sídlom vo Washingtone, ktorá má 183 členských krajín (stav v roku 2001). Fond bol založený v roku 1946, so zámerom zlepšiť stabilitu výmenných kurzov a medzinárodnú spoluprácu v menovej oblasti, podporiť hospodársky rast a vysokú mieru zamestnanosti a pomáhať krajinám pri náprave nerovnováh platobnej bilancie

.

Medziúver

Prekleňovací úver, ktory poskytujú stavebné sporite?ne tym klientom, ktorí nasporili polovicu cie?ovej sumy, ale nespĺňajú podmienky na pridelenie štandardného stavebného úveru.

Mena (Currency)

Peňažná sústava platná v určitom štáte upravená právnym poriadkom.

Menová politika

Činnosť centrálnej banky zameraná na dosahovanie jej cieľov (napr. udržiavanie cenovej stability) a vykonávaná nástrojmi, ktoré má banka k dispozícii.

Menová únia

Forma ekonomickej integrácie, kde viaceré štáty využívajú jednu menu alebo umožňujú používanie mien ostatných členských štátov na svojom území.

Menové riziko

riziko zmeny kurzu v dôsledku pohybu kurzu slovenskej koruny vzhľadom k mene(-ám), v ktorej(-ých) má portfólio denominované aktíva. Napr. oslabovanie slovenskej koruny vzhľadom k americkému doláru má na kurz portfólia, ktorý má aktíva denominované v amerických dolároch, pozitívny vplyv (rast hodnoty portfólia), pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na slovenské koruny rastie.

Menovitá hodnota

Nominálna hodnota cenného papiera (napríklad akcie alebo dlhopisu)

Miera inflácie

Percentuálna zmena spotrebiteľských cien vyjadrená zmenou cien oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka (medziročná inflácia), oproti predchádzajúmu obdobiu (medzimesačná inflácia) alebo oproti základnému obdobiu (kumulovaná inflácia).

Nominálna hodnota

Hodnota akcie vyjadrujúca podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti respektíve hodnota dlhopisu vyjadrujúca záväzok dlžníka k jeho držiteľovi bez úverového príslušenstva (úrokov a rôznych poplatkov).

NYSE

New York Stock Exchange - Akciová burza na Wall Street v New Yorku

Opcia (Option)

Termínový kontrakt, ktorým jedna strana získava právo v budúcnosti kúpiť (kúpna opcia - call option) alebo predať (predajná opcia - put option) finančné aktívum alebo komoditu za cenu stanovenú v súčasnosti. Za toto právo platí opčnú prémiu.

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)

OECD, ktorá má sídlo v Paríži, bola založená v roku 1961 ako nástupnícka inštitúcia Organizácie pre Európsku ekonomickú spoluprácu (OEEC). Organizácia, ktorá v prvom rade slúži vládam ako fórum pre diskusie o rozvoji a zlepšovaní hospodárskej a sociálnej politiky, zoskupuje 29 členských krajín (v roku 2001).

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Klub hospodársky najvyspelejších krajín sveta, ktorý na základe Parížskej konvencie v roku 1960. Slovensko sa stalo jeho členom v roku 2000.

Organizácia spojených národov (OSN)

Združenie väčšiny krajín sveta, nástupca medzivojnovej Spoločnosti národov, vzniklo na základe Charty OSN z roku 1945.

Overnightové (O/N) depozity

Jednodňové medzibankové obchody (úložky), ktoré sa uzatvárajú dnes a sú splatné od zajtra.

P/E (price-earning ratio)

pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení pripadajúci na jednu akciu.

Pasíva (Liabilities)

Vlastné a cudzie zdroje evidované v súvahe spoločnosti na pravej strane (vlastný kapitál, záväzky).

Peniaze

Aktívum všeobecne prijímané ako prostriedok obchodnej výmeny. Môže mať podobu napríklad bankoviek a mincí alebo jednotiek uložených na predplatených čipových kartách. Ako peniaze slúžia i krátkodobé vklady v bankách. Podľa ekonomickej teórie majú peniaze tri funkcie: sú (1) zúčtovacou jednotkou, (2) platobným prostriedkom a (3) prostriedkom uloženia hodnôt. Zabezpečenie optimálneho plnenia týchto troch funkcií je úlohou centrálnej banky. Túto úlohu plní tým, že udržiava cenovú stabilitu.

Peňažný trh

peňažný trh je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti kratšiu ako jeden rok (krátkodobé dlhopisy, depozitné certifikáty, zmenky a pod.).

Podielové fondy

Subjekt, ktorý zbiera peniaze prostredníctvom predaja podielových listov a investuje ich s cieľom čo najvyššieho zhodnotenia (zisku). Otvorený fond je povinný na požiadanie späť odkúpiť podielový list od jeho majiteľa. Majiteľ podielového listu uzavretého fondu musí so spätným predajom čakať dohodnutú dobu.

Podkladové aktívum

Aktíva, s ktorými sa na trhu s futuritami uskutočňujú termínové obchody, napríklad cenné papiere, komodity, vymenné kurzy, akciové indexy, a pod.

Pokladničná poukážka

krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Portfólio

je súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení a investičnej stratégie nadobúdané do majetku klienta. Zmyslom rozdelenia zdrojov v podobe portfólia je predovšetkým rozdelenie investičných rizík do rôznych na sebe nezávislých investičných nástrojov.

Portfóliové investície [Portfolio investment]

čisté akvizície cenných papierov vydaných nerezidentmi eurozóny získané rezidentmi eurozóny ("aktíva") a čisté akvizície cenných papierov vydaných rezidentmi eurozóny získané nerezidentmi eurozóny ("pasíva"). Zahŕňajú majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere vo forme dlhopisov a zmeniek a nástroje peňažného trhu. Transakcie sa zaznamenávajú v skutočných nákupných alebo predajných cenách po odpočítaní provízií a výdavkov. Aby sa investície posudzovali ako portfóliové, musí byť majetková účasť v podniku menšia ako 10 % hlasovacích práv.

Povinné minimálne rezervy

Požiadavka, aby banky mali v centrálnej banke deponovaný určitý vklad. Tieto povinné minimálne rezervy bánk sa stanovujú vo forme percentuálneho podielu z vkladov, ktoré v nich majú uložené nebankoví klienti.

Pridaná hodnota (Value Added)

Rozdiel medzi predajnou cenou konečného produktu podniku a cenou nakúpených surovín, komponentov a služieb. Hodnota produkcie, ktorú firma pridala vlastným spracovaním, spravidla súčet mzdových nákladov a vlastného zisku.

Rating

tento pojem je definovaný, ako nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas. Slúži ako informačný nástroj veriteľov pri posudzovaní bonity dlžníka. Spočíva v zaradení dlžníka do stupnice, ktorá odráža riziko neplnenia si záväzkov. Čím je dlžník zaradený do vyššej skupiny, tým má nižšie náklady, keď si chce požičať peniaze, lebo veritelia si pýtajú menšiu rizikovú prirážku.

Recesia

Hospodárske spomalenie

Referenčná mena

mena, v ktorej investor meria výnos svojej investície. Referenčnú menu stanoví investor spravidla podľa toho, v akej mene plánuje svoju investíciu spotrebovať.

Referenčná sadzba

vychádza z kotácie popredných bánk na danom trhu. Je základným ukazovateľom pre celý peňažný trh. Jednotlivé trhy kótujú medzibankovú sadzbu vždy na určité obdobie napr. deň, týždeň, mesiac, 3 mesiace.

Refinancovanie

Poskytnutie pôžičky obchodnej banke, ktorým centrálna banka zväčšuje objem peňazí v obehu. Realizuje sa spätnym odkupom pokladničných poukážok centrálnej banky od komerčnej banky alebo priamym refinančným repo úverom.

Repo sadzba

Cena (úrok), za ktorú centrálna banka poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v repo tendroch alebo repo obchodoch, ktoré sú zabezpečené štátnymi cennými papiermi.

Repo tender

Pôžička zabezpečená spravidla štátnymi cennými papiermi, pri ktorej sa víťaz vyberá na základe najlepšej cenovej ponuky (najlepší úrok). Tiež spôsob, akým centrálna banka riadi objem peňazí v obehu.

Retail

Maloobchod, tiež bankové služby zamerané na fyzické osoby (platobné karty, spotrebné a hypotekárne úvery, rôzne vkladové produkty, a pod.).

Revalvácia

Oficiálne zvýšenie pevného výmenného kurzu oproti ostatným menám.

Riziko

Vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. Riziko ovplyvňuje výšku úrokového výnosu a tiež správanie sa investora na finančnom trhu. O miere klientom akceptovanej výšky rizika hovorí tzv. "averzia k riziku".

Riziková prémia (prirážka)

Zvýšenie úrokovej sadzby, ktoré musí zaplatiť rizikovejší dlžník pri čerpaní pôžičky alebo pri emisii jeho dlhopisov v porovnaní s najmenej rizikovým dlžníkom, akým je napríklad štát.

Rizikový kapitál (Venture Capital)

Kapitál určený na investície do začínajúcich podnikov spravidla v rozvíjajúcich sa odvetviach. Investícia nesie so sebou nadštandardnú mieru rizika ale aj potenciálne vysoký zisk.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky do výšky ich nesplatenej hodnoty. S.r.o. môže založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba.

Stagflácia

Depresia sprevádzaná nárastom spotrebiteľských cien (infláciou).

Stagnácia

Fáza predchodu o ekonomického poklesu k ekonomickému rastu, tiež nulový ekonomický rast.

Sterilizácia

Sťahovanie prebytočných peňazí z obehu s cielom zmierniť tlak na infláciu, centrálna banka ho realizuje predajom vlastnych pokladničných poukážok alebo repo obchodmi, v rámci ktorých si komerčné banky ukladajú prostriedky v centrálnej banke.

Svetová banka

Skupinu tvorí Medzinárodná finančná korporácia (IFC) založená v roku 1956 zameraná na financovanie rozvoja súkromného sektora, Medzinárodné rozvojové združenie (IDA) založené v roku 1960 zamerané na poskytovanie pôžičiek pre nerozvinuté krajiny, Agentúra pre mnohostranné investičné záruky (MIGA) zaožená v roku 1986 a Medzinárodná banka pre spoluprácu a rozvoj (IBRD) založená Bretton-woodskymi dohodami zameraná na financovanie najmä verejných projektov a infraštruktúry.

Svetová obchodná organizácia (WTO)

Od 1. 1. 1995 nahradila GATT, zameriava sa na liberalizáciu medzinárodného obchodu, najmä na odstraňovanie colnych bariér.

Swap

je dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami o výmene platieb v stanovenom časovom období.

Špekulácia

Snaha investorov predať aktívum v budúcnosti za vyššiu cenu, ako bola cena, za ktorú ju kúpili v súčasnosti, alebo kúpiť aktívum v budúcnosti za nižšiu cenu, ako bola cena, za ktorú ho v súčasnosti predali.

Technická analýza

analýza, ktorá je postavená na publikovaných trhových dátach, t.j. trhové ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodov a iné technické indikátory. Hlavným cieľom technickej analýzy je dobrý odhad budúceho vývoja kurzov, trendov a cien, umožňujúci dosiahnutie zisku.

Tiché spoločenstvo

V obchodnom registri zapísaný vklad do podniku, na základe ktorého sa tichý spoločník podieľa na zisku, môže nahliadať do obchodných dokladov ale nemá vplyv na riadenie spoločnosti. O podiel na strate sa jeho vklad znižuje.

Trhová kapitalizácia

trhová kapitalizácia je súčin celkového počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny. Alternatívou je tzv. voľná trhová kapitalizácia, ktorá berie do úvahy iba tú časť akcií, ktorá nie je v držbe strategických investorov (free float).

Trhová kapitalizácia

Trhová hodnota všetkých verejne-obchodovateľných akcií spoločnosti.

Trhový podiel (Market Share)

Podiel individuálnych firemných parametrov (napríklad obrat, zisk alebo aktíva) na zodpovedajúcich parametroch celého odvetvia (trhu).

Trhový segment

Spotrebitelia, ktorých si spoločnosť vyčlenila na základe segmentácie trhu a na ktorých sa mieni zamerať alebo ktorých mieni obchádzať.

Účastina

Akcia

Úrokové riziko

riziko zmeny ceny dlhopisu s pevným výnosom v dôsledku zmeny úrokovej miery na trhu. Úrokové riziko dlhopisu popisuje jeho durácia, t.j. citlivosť portfólia v ktorom sú dlhopisy zastúpené na zmenu úrokovej miery na trhu. Úrokové riziko portfólia rastie so zvyšujúcou sa duráciou.

Volatilita

vyjadruje mieru rizika jednotlivých cenných papierov resp. celého portfólia. Je to miera vzniku odchýlky od žiadúceho, očakávaného stavu t. j. miera zmeny cien alebo výnosnosti investičného inštrumentu v čase. Meria sa tzv. štandartnou odchýlkou.

Výnosy

Sú príjmy, ktoré plynú z investície od chvíle, keď do nej vložíme prostriedky až do doby možného posledného príjmu z tejto investície. Je to teda odmena investora za podstúpené riziko a za obetovanie likvidity.

Výnos do splatnosti

predstavuje očakávaný výnos dlhopisu, za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej miere.

Výnosová krivka

grafické znázornenie výnosov do doby splatnosti pevne úročených cenných papierov (napr. dlhopis).

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!