História spoločnosti ZENIT kapital o.c.p., a.s.

1Q 2016

 • zmena názvu spoločnosti na ZENIT kapital o.c.p., a.s.

4Q 2015

 • MAXIMA pojišťovna, a.s. odchádza zo spoločnosti M Securities o.c.p., a.s.

3Q 2015

 • MAXIMA pojišťovna, a.s. rozhoduje o predaji podielu svojich akcií stávajúcim akcionárom M Securities o.c.p., a.s.

4Q 2013 - 2Q 2014

 • rozhodujúci podiel akcií v spoločnosti získava  MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • do spoločnosti vstupujú noví akcionári s medzinárodnými skúsenosťami a odborným know-how s markantným vplyvom na obchodnú stratégiu, ktorý sa pozitívne odzrkadľuje na výsledkoch spoločnosti, akvizícii nových klientov a obchodných partnerov ako aj v oblasti rozširovania a zefektívnenia poskytovaných služieb
 • posilňujeme medzinárodný prvok v našich službách a realizovaných transakciách vstupom na trh Euroclear a Clearstream, ktoré predstavuje platformu špecializujúcu sa na obchodovanie a vysporiadanie obchodov s cennými papiermi.

2Q 2013

 • Národná banka Slovenska udeľuje spoločnosti povolenie na poskytovanie finančných  služieb a vykonávanie transakcií s devízovými hodnotami, vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene

4Q 2010

MAXIMA pojišťovna, a.s., ako jediný akcionár spoločnosti rozhodla o vstupe strategického investora:

 • 60% podiel na základnom imaní spoločnosti nadobudol Ing. Jevgenij Jevstafjev, ktorý predtým dlhodobo pôsobil v bankovom prostredí v regiónoch západnej, strednej a východnej Európy
 • vstup nového akcionára zmenil zameranie spoločnosti na rozšírenie klientskej základne a poskytovanie služieb aj klientom z iných Európskych štátov ako zo SR a ČR

júl 2010

rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných služieb Národnou bankou Slovenska o:

 • možnosť poskytovať vybrané finančné služby aj k derivátom cenných papierov

júl 2008

rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných služieb Národnou bankou Slovenska o:

 • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku
 • možnosť poskytovať držiteľskú správu

1Q 2008

vstup strategického investora do spoločnosti:

 • 100% odpredaj spoločnosti a úplné odstúpenie pôvodných majiteľov
 • jediným akcionárom spoločnosti sa stáva MAXIMA pojišťovna, a.s., so sídlom v Českej republike
 • spoločnosť zmenila meno na M Securities o.c.p., a.s.
 • vzniká nová obchodná koncepcia, ktorá je zameraná na vývoj služieb investičného oddelenia, správu finančných nástrojov a obchodovanie na trhoch
 • implementácia smernice MIFiD

jún 2006

rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných služieb Národnou bankou Slovenska o:

 • obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov

marec 2006

rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných služieb Národnou bankou Slovenska o:

 • poskytovanie úschovy a správy CP
 • poskytovanie poradenstva pri oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
 • poskytovanie poradenstva vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov

január 2006

KEY INVESTMENTS o.c.p., a.s. sa zlučuje so spoločnosťami KEY INVESTMENTS, a.s. a DUE WORKS, a.s., ktorá predtým pôsobila ako samostatný obchodník s cennými papiermi.

marec 2005

Úradom pre finančný trh udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb spoločnosti KEY INVESTMENTS o.c.p., a.s.

august 2004

podaná žiadosť o získanie licencie obchodníka s cennými papiermi na Úrad pre finančný trh

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!