Vitajte na stránkach ZENIT kapital o.c.p., a.s.

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 14. aprílu 2016 meníme názov našej spoločnosti z pôvodného M Securities o.c.p., a.s. na nový názov ZENIT kapital o.c.p., a.s., so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

Tento krok je logickým vyústením zmien, ku ktorým v našej spoločnosti došlo za posledné obdobie a súčasne aj odpoveďou na požiadavky trhu. Jasne a zreteľne chceme potvrdiť skutočnosť, že našou snahou je štandardizácia a profesionalizácia všetkých činností a služieb, ktorými realizujeme svoje trhové postavenie. Zmena mena spoločnosti k tomu nevyhnutne patrí.

Spoločnosť prijala rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti na Valnom zhromaždení dňa 11. apríla 2016. Zmena obchodného mena je účinná dňom zápisu registrového súdu do obchodného registra. S účinnosťou odo dňa zápisu obchodného mena do obchodného registra spoločnosť používa nové obchodné meno. Zmena obchodného mena spoločnosti nemá žiadny vplyv na platné uzatvorené zmluvy a iné právne vzťahy. Spoločnosť bude naďalej plniť všetky platné uzatvorené zmluvy a pri plnení svojich záväzkov a realizovaní svojich práv bude vychádzať z týchto uzatvorených zmlúv. Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely a nie je zmenou platných zmlúv, ich obsahu ani ho nemožno interpretovať ako zmenu iného platného právneho vzťahu so spoločnosťou. V prípade potreby zmeny Vašej zmluvy v označení zmluvných strán (obchodné meno spoločnosti), sme pripravení realizovať Vaše požiadavky.

Súčasne potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka zmeny sídla spoločnosti, konateľov a ani iných pracovníkov, ktorí s Vami komunikujú. Všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, čísla účtu a pod.), ako i telefónne čísla ostávajú bez zmeny. Mailové adresy menia časť prípony, teda namiesto adresy xyz@msecurities.sk bude nová adresa xyz@zenitkapital.sk. Ak použijete pôvodnú adresu, je zabezpečené automatické presmerovanie na novú adresu.

Zároveň nám dovoľte požiadať Vás, aby ste na všetkých daňových dokladoch, ktoré k nám zašlete, uvádzali nové meno našej spoločnosti.

 

 

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!